Program kongresu

Atribúty sociálnej práce v novom miléniu

  10:30 – 11:00

Dunja Gharwal, International Federation of Social Workers

Je sociálnou pracovníčkou, pracuje na oddelení mládeže vo Viedni, v oblasti ochrany detí. Je tiež správkyňa financií Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (http://ifsw.org/) od roku 2016, správkyňa financií Rakúskej asociácie sociálnej práce (www.sozialarbeit.at) a aj zakladateľka Európskeho centra sociálnej práce pre žiadateľov o azyl a utečencov so znevýhodnením (http://socialworkhub.com/), ktoré poskytuje informačnú platformu sociálnym pracovníkom po celom svete.

Krátky abstrakt príspevku

Vo svojom príspevku pani Gharwal predstaví Medzinárodnú federáciu sociálnych pracovníkov a jej plán pre nasledujúce roky – tak z pohľadu jej globálnej agendy, ako aj v súvislosti s výzvami budúcnosti, na ktoré je potrebné reagovať.