Program kongresu

Poobedňajší blok s témou: Trendy a inovácie sociálnej práce

  13:30 – 16:00
  1. Komunitné služby a prístup zameraný na človeka

PhDr. Soňa Holúbková; Agentúra podporných služieb, n.o.

skončila psychológiu a od začiatku svojej profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi – najprv vo veľkej fabrike – práca s malými skupinami a profesionálnou kariérou jednotlivcov, potom ako kurátorka pre mládež – riešenie ich kritických situácií, ďalej ako psychológ v manželskej poradni a potom ako riaditeľka denného pobytu pre zdravotne postihnuté deti a tiež na odbore integrácie Ministerstva PSVaR SR. Aktuálne pracuje v treťom sektore – oblasť poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím v bežnom živote v susedstve bežných ľudí, pričom používa prístup zameraný na človeka (Person Centred Approach). Vedie niekoľko podporných skupín pre rodičov s postihnutými deťmi na Slovensku a teší ju, keď sa darí vytvárať podmienky pre začlenenie všetkých do bežného života.

Krátky abstrakt príspevku

Prezentácia o tom, ako poznanie a pochopenie potrieb ľudí navrhuje primeranú podporu, umožňuje kontrolu nad vlastným životom a vytvára možnosti každému byť užitočný pre komunitu…

  1. Nové prístupy v sociálnej práci s rodinou

Mgr. Marek Roháček; Návrat o.z.

žije v Bratislave, vyštudoval špeciálnu pedagogiku a sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval s problémovou mládežou, s deťmi s mentálnym postihnutím a ľuďmi so závislosťou. Spolu s Vladislavom Matejom založil v roku 1993 Návrat, občianske združenie, ktorého je predsedom. Venuje sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám sociálnoprávnej ochrany detí, supervízii, externe učil na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bol poradcom ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Ivete Radičovej, publikuje a prednáša. Je ženatý, otec štyroch detí, z toho dve v pestúnskej starostlivosti.

Krátky abstrakt príspevku

Kedy môžeme hovoriť o spokojných členoch rodiny? Čo má mať sociálny pracovník na mysli, keď stojí pred dverami rodiny? Čo sú predpoklady pre to, aby sme vôbec mohli uvažovať o nových trendoch v sociálnej práci?

  1. Nové trendy sociálnej práce s vylúčenými komunitami

PhDr. Petra Melikantová, PhD.; Človek v ohrození, n.o.

je odbornou metodičkou sociálnych služieb v neziskovej organizácii Človek v ohrození. Problematike sociálne vylúčených komunít sa venuje od roku 2013, pričom od roku 2008 – 2012 pôsobila na rozvojových projektoch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde v súčasnosti aj vyučuje. Sociálna práca pre ňu predstavuje aktívnu účasť na riešení spoločenských problémov a nenásilný boj za sociálnu spravodlivosť.

Krátky abstrakt príspevku

Príspevok sa venuje novým trendom sociálnej práce, ako sú sociálne služby – komunitné centrá či terénna sociálna práca. Práve v tomto období sa obe služby prebojovali na národnú úroveň a stoja pred veľkou úlohou presvedčiť verejnosť o svojej opodstatnenosti. Sociálna práca prestáva byť i u nás chápaná iba ako práca s jednotlivcom, pričom ale jasne poukazuje na nedostatky v príprave sociálnych pracovníkov na prácu s komunitou ako celkom. V sociálne vylúčených lokalitách nájdeme niekedy i viac komunít, ktoré sú vo vzájomnej interakcii a je potrebné, aby sociálni pracovníci poznali ako skupinovú tak aj komunitnú dynamiku i jej špecifiká v súvislosti s generačnou chudobou.

  1. Sociálna práca v zdravotníctve

Mgr. Katarína Mažárová; Fakultná nemocnica Trenčín

Vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od skončenia štúdia pracuje na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice Trenčín ako sociálny pracovník. Vedie tréningy komunikačných zručnosti pre pacientov. Ukončila kompletné psychoterapeutické vzdelávania v ABC inštitúte kognitívne behaviorálnej terapie, absolvovala semináre o relaxačných technikách, asertivite a komunikácii, KBT, systemickej terapii. Ukončila prípravu na výkon práce v zdravotníctve, špecializáciu v odbore sociológia zdravia a choroby. Je držiteľkou certifikátu pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia. Externe pracovala na linke detskej istoty, v bývalej manželskej a predmanželskej poradni, učila na Katedre sociálnej práce Vysokej školy sv. Alžbety.

Je členkou výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a spolupracuje so Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii pri organizovaní vzdelávania.

Aktuálne pracuje na Dennom psychiatrickom stacionári v Trenčíne ako sociálny pracovník.

Krátky abstrakt príspevku:

Prezentácia o tom, aké je aktuálne postavenie sociálnych pracovníkov v zdravotníctve. Bio-psycho-sociálny model človeka, členovia multidisciplinárneho tímu a miesto sociálneho pracovníka v ňom, jeho kompetencie a náplň práce.

  1. Čo nám priniesol zákon o sociálnej práci?

Mgr. Ivana Mrázková / Mgr. Peter Kulifaj

Ministerstvo PSVaR / Slovenská komora SP a ASP

Krátky abstrakt príspevku:

Príspevok sa bude venovať aktuálnym otázkam, ktoré nám priniesol zákon o sociálnej práce. Prezentujúci otvoria tému definovania výkonu sociálnej práce, možnosti rozširovania členskej základne, oblasť špecializácií a nadstavbového vzdelávania ako i možností budúcich aktivít a udržateľnosti činnosti Slovenskej komory SP a ASP.