Termíny pre zasielanie a uverejnenie príspevku


Zaslanie plného textu príspevku spracovaného podľa pokynov                         do 25. septembra 2016

Rozhodnutie vedeckého výboru o zaradení príspevku do zborníka                   do 5. októbra 2016

Vydanie elektronického recenzovaného zborníka                                                16. decembra 2016

 

Do recenzovaného zborníku budú zaradené iba príspevky, ktoré:

  • Neboli doteraz publikované.
  • S riadnou citáciou a odkazmi na literatúru podľa príslušných noriem (viď pokyny pre autorov).
  • Budú spracované podľa cieľov a požiadaviek organizátorov kongresu.
  • Príspevok bude zaslaný e-mailom na adresu kongres@socialnapraca.sk do 25. septembra 2016 a ich autori budú flexibilne reagovať na pripomienky recenzentov.

 

V zborníku bude uverejnený plný text príspevkov. Text, ktorý nebude spĺňať formu a obsah, nebude prijatý do zborníka. Vedecký výbor bude z kapacitných dôvodov akceptovať každému prihlásenému účastníkovi iba jeden príspevok.