Program kongresu

Vyhodnotenie medzinárodného kongresu

  16:00 – 16:30

Závery kongresu smerodajné pre sociálnu politiku